Innovació

Decàleg de Bones Pràctiques

L’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local defineix les funcions de les publicacions municipals de la manera següent:

“Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social.

Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius”.

Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública -premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes- respectin principis i recomanacions com els que inclou aquest decàleg, elaborat l’any 2003 en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació Local: Producció i Gestió, organitzat des del Laboratori de Comunicació Pública de la UAB,

Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública