Notícies

Avaluats tots els webs dels 947 ajuntaments de Catalunya

divendres, 8 de març de 2013
 • Només 57 assoleixen més del 50% dels 41 indicadors positius 
 • El 95 % no informa de la elaboració d’un Pla de Govern (PG) o Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
 • La majoria ofereixen una informació insuficient i deficient sobre qui són els representants polítics i com gestionen els recursos col·lectius 
 • Les dades posen de manifest la necessitat de que les Diputacions adoptin mesures per a millorar la informació dels webs dels municipis amb menys de 10.000 habitants.

S’han publicat al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya (http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/estudi.html) els resultats de l’avaluació de tots els webs dels 947 ajuntaments catalans, i s’han analitzat les dades als informes que s’han recollit periòdicament a l’Observatori del web del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (www.labcompublica.info).

El mapa proporciona una fitxa de cada web municipals amb els 41 indicadors que es consideren bàsics en relació amb qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i quina informació i eines de participació ciutadana ofereixen. El percentatge d’indicadors positius que s’ha assolit en cada cas es representa en un color definit a l’“infòmetre” que va del blanc (menys del 25%), al groc (entre el 25 i el 50%) i al verd (si ha superat el 50%). D’aquesta manera qualsevol persona disposa d’una informació entenedora sobre la puntuació que ha obtingut el web corporatiu del seu municipi i pot contrastar-la si ho desitja.

Aquest mapa vol ser també una guia tant per a representants polítics com per a tècnics, tot prenent com a referent el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya elaborat pel mateix equip l’any 2003. L’estudi s’ha anat completant progressivament des dels mes d’abril passat i, a mida que s’han fet públics els informes parcials, ha propiciat que alguns responsables polítics i tècnics s’hagin interessat per millorar la seva qualificació i hagin introduït noves dades als webs. Ara, el LPCCP treballa en l’ampliació d’aquest mapa als ajuntaments de les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Canàries, Galícia i Madrid.

Més del 90% dels webs municipals ofereix una informació insuficient

Les dades de la taula 1 posen de manifest que els webs ofereixen una informació molt insuficient. Dels 947 ajuntaments de Catalunya, només una minoria, 57 (el 6% del total), han aconseguit una puntuació superior al 50% d’indicadors positius i apareixen al mapa en color verd; una quarta part, 233, han obtingut una puntuació inferior al 50% tot i que superior al 25% i apareix en color groc; la gran majoria, 649 no han obtingut el 25% dels indicadors positius i apareixen en color blanc; i 8 apareixen en color gris perquè no s’ha trobat el web.

Taula 1: Resum de les dades del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya amb els canvis que s’han produït des de que es va publicar el primer informe el 17 de maig de 2012 a l’Observatori del web del LPCCP (www.labcompublica.info)

Nº de municipis

Nº d’habitants

Webs amb més del 50% d’indicadors positius

Webs entre 25% i 50% d’indicadors positius

Webs amb menys de 25% d’indicadores positius

Sense web / sense dades

10

Més de 100.000

10

-

-

-

13

De 50.001 a 100.000

12

1

-

-

40

De 20.001 a 50.000

16

24

-

-

58

De 10.001 a 20.000

12

44

2

-

88

De 5.001 a 10.000

5

72

11

-

259

De 1.001 a 5.000

1

76

182

-

151

De 501 a 1.000

-

11

139

1

303

De 101 a

500

1

5

294

3

25

Menys de 100

-

-

21

4

947 municipis

 

57

233

649

8 webs

6 %

25%

68%

1%

 

Les dades de la taula 1 també posen de manifest que el color verd disminueix a mida que passem dels municipis més grans als més petits (només veiem 1 entre els municipis que tenen entre 1.001 i 5.000 habitants i 1 entre els municipis entre 101 i 500); que el color blanc creix entre els municipis més petits, i els ajuntaments que no disposen de webs tenen una població inferior als 1.000 habitants.

No obstant, a la Taula 2 destaquen els webs dels ajuntaments de 7 municipis amb una població inferior als 10.000 habitants i amb puntuacions superiors al 50% d’indicadors positius, entre els quals destaca Tavèrnoles, amb 307 habitants i 59% d’indicadors positius:

Taula 2: Ajuntaments de amb una població inferior als 10.000 habitants i amb webs corporatius que han obtingut puntuacions superiors al 50% d’indicadors positius, ordenats de menys a més habitants:

Municipi

Habitants

Puntuació actual

Tavèrnoles

307

59%

Castellví de Rosanes

1.792

54%

Sant Vicent de Montalt

5.854

59%

Sant Feliu de Codines

5.990

51%

Santa Coloma de Cervelló

7.931

61%

Solsona

9.304

80%

Alella

9.570

51%

També posem de relleu, a la Taula 3, els 17 webs que han aconseguit actualment més del 70% d’indicadors positius entre els quals també s’hi troba Solsona. Dels 17, 11 han millorat la seva puntuació des de la primera avaluació i en el cas del Vendrell la millora ha significat passar del color groc al color verd.

Taula 3: Puntuacions dels 17 webs que tenen més del 70% d’indicadors positius el 8-III-2013 ordenats de major a menor puntuació amb els resultats de la 1ª avaluació realitzada a partir de maig de 2012, i de major a menor nombre d’habitants dels respectius municipis.

Municipi

Habitants

1ª Avaluació a partir V-2012

Avaluació 8-III-2013

Sabadell

207.721

83%

100%

Sant Feliu de Llobregat

43.096

68%

95%

Sant Boi de Llobregat

82.860

68%

83%

Terrassa

213.697

68%

83%

Barcelona

1.615.448

80%

83%

Solsona

9.304

58%

80%

El Vendrell

36.647

49%

80%

Santa Coloma de Gramenet

120.824

68%

80%

Castellar del Vallès

23.238

78%

78%

Sant Cugat del Vallès

83.337

76%

76%

l’Hospitalet de Llobregat

256.065

56%

76%

Vilafranca del Penedès

38.785

73%

73%

Vic

40.900

73%

73%

Mollet del Vallès

52.409

73%

73%

Rubí

73.979

73%

73%

Manresa

76.589

51%

73%

Mataró

123.868

68%

71%

 

Una informació molt deficient: algunes dades

Si seleccionem al Mapa totes les comarques i tots els municipis i fem clic a la pestanya Estadístiques veiem que la informació que proporcionen els webs es, a més d’insuficient, molt deficient. Algunes dades:

 • Només el 43% dels webs dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa, nom i cognom, foto i partit polític; aquesta informació bàsica es redueix al 24% dels webs en el cas dels representants polítics que formen part del govern; i passa al 17% en el cas dels representants que formen part de la oposició. La biografia i/o currículum dels representants polítics encara és més limitada.
 •  Només el 17% dels webs municipals dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern; el 10% sobre el calendari de treball d’aquests òrgans; i el 9% sobre les seves competències.
 •  Només a un 5% dels webs municipals es dóna informació sobre el Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla Estratègic; el 20% dóna informació sobre altres plans municipals (Agenda21, dones, joventut, etc.); i el 65% informa sobre el Pla d’Ordenació Urbanística o altres normes de planificació urbanística.
 •  Només el 24% dels webs dels ajuntaments catalans publiquen el pressupost.
 •  Les retribucions dels càrrecs electes les publiquen el 4% dels webs, i la relació de llocs de treball i les retribucions segons les categories només es publiquen al 2% de webs.
 •  Les ordenances municipals es publiquen al 45% dels webs dels ajuntaments catalans.
 •  La majoria publica notícies però només en el 4% aquestes notícies parlen de les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes.
 •  Per contra, la majoria, el 88% dels webs informen sobre el que la llei anomena “el perfil del contractant” i les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars.
 •  La majoria dels webs ofereixen eines per a promoure la participació ciutadana si bé de forma desigual; només al 24% dels webs s’ofereixen les adreces d’e-mails i/o formularis dels membres del govern.
 •  El 67% dels webs ofereixen l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes i la mateixa proporció publica el directori d’entitats del municipi.
 •  El 54% dels webs faciliten que la ciutadania pugui comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments.

Aquestes dades posen de manifest la necessitat de que les Diputacions adoptin mesures per a la millora de la informació dels webs dels municipis amb menys de 10.000 habitants.

Campus de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 8 de març de 2013