Notícies

Els municipis catalans amb més de 100.000 habitants al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública

dimarts, 15 de maig de 2012
Ajuntament-Sabadell

Primers resultats de valoració de la informació pública a les webs municipals, mitjançan el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local. Informe elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha publicat el primer Informe sobre les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local als Municipis catalans, en relació amb els webs corporatius del municipis amb més de 100.000 habitants.

El Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya (www.infoparticipa.cat/bones-practiques/estudi.html), que ofereix aquesta avaluació, es va fe públic el passat 7 de maig. L’objectiu d’aquesta eina de geoperiodisme és fer avaluacions dels recursos d’informació i comunicació que ofereixen les webs dels ajuntaments per a facilitar el control democràtic de l’acció dels governs, i publicar-les a internet per promoure que els responsables incorporin millores. Aquest és el primer informe parcial que se publica, en relació amb els ajuntaments catalans de municipis amb més de 100.000 habitants, excepte Barcelona que serà objecte d’un examen especial.

Catalunya compta amb 10 municipis amb més de 100.000 habitants: Barcelona (1.615.448), l’Hospitalet de Llobregat (256.065), Badalona (219.786), Terrassa (213.697), Sabadell (207.721), Lleida (138.416), Tarragona (134.085), Mataró (123.868), Santa Coloma de Gramenet (120.824) i Reus (106.709).

La majoria dels governs d’aquests ajuntaments, que es van constituir a partir dels resultats de les eleccions de maig de 2011, estan presidits per membres del PSC: 4 alcaldes (Manuel Bustos de Sabadell, Angel Ros de Lleida, Pere Navarro de Terrassa, i Josep Felix Ballesteros de Tarragona) i 2 alcaldesses (Núria Parlon de Santa Coloma de Gramenet, i Núria Marín de l’Hospitalet de Llobregat). Els governs de dos d’aquests municipis estan presidits per membres de CiU: el de Mataró per Joan Mora, i el de Reus per Carles Pellicer Punyed. I un, el de Badalona, està presidit per un membre del PPC: Xavier García Albiol.

Si seleccionem al Mapa totes les comarques de Catalunya, i a continuació marquem els 9 municipis amb més de 100.000 habitants avaluats, es representa al Mapa una icona amb un color que indica el percentatge de punts positius obtinguts d’acord amb la puntuació de l’infòmetre. En passar el ratolí sobre la icona, emergeix una petita fitxa ama el percentatge que permet veure més detalls i accedir a la fitxa amb la relació dels 41 indicadors que s’han definit per fer l’avaluació del web de cada ajuntament.

El resultat de l’avaluació dels webs corporatius dels 9 municipis amb més de 100.000 habitants és el següent:

  • 1 municipi, Sabadell, obté la màxima puntuació, amb el 83 % dels indicadors valorats positivament.
  • 5 municipis (Badalona, Lleida, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa), obtenen el 68 % dels punts positius.
  • 1 municipi, Reus, obté el 66 % dels punts positius.
  • 1 municipi, Tarragona, obté el 61 % dels punts positius.
  • I el municipi que obté una puntuació positiva més baixa és l’Hospitalet de Llobregat, amb el 56% dels punts positius.

Si anem a la pestanya Estadístiques, veurem els resultats d’aquest grup d’ajuntaments dels 9 municipis amb més de 100.000 habitants (excepte Barcelona).

En relació amb la informació que es dóna sobre els representants polítics, el 100% donen una informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític; però no totes, sinó el 89%, dóna informació complementària sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum. El mateix percentatge de webs dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern, i sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític: el 89%. I aquesta xifra es redueix al 78 %, en relació amb la informació complementària sobre els representants que formen part del govern, o que no formen part del govern: biografia i/o currículum.

En quant a les preguntes sobre la informació es dóna sobre com treballen els representants polítics, el compliment dels programes electorals i els recursos i les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana, el 100 % dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern, però només el 78 % dóna informació sobre les competències d’aquests òrgans (ple, junta de govern, comissions informatives. I en menys de la mitat dels casos, el 44 %, no es dóna informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern.

Específicament, sobre el ple municipal, el 100% publiquen les actes del Ple Municipal. Però només el 67% publica les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals. De la mateixa manera, només el 67 % publica els acords del govern o de la Junta de Govern Local.

En relació amb la planificació de l’acció de govern, considerem molt preocupant el nombre molt baix de webs que dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic, si tenim en compte que tots aquests municipis tenen més de 100.000 habitants. Només el 56% dóna aquesta informació, el que fa pensar que no preparen aquestes eines de planificació. Encara més baix, però, és el nombre de webs en els quals s’ofereixen eines de participació per fer seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic: un 11%.

Ara bé, sí es dóna més informació en relació amb altres eines de planificació. Sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística, donen informació el 89% dels webs, la mateixa xifra que ofereix informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc. Ara bé, només al 22% dels webs s’ofereixen eines de participació per fer seguiment d’aquests altres plans municipals.

La major part també ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments: aquesta és una molt bona pràctica que se dóna en el 89% dels casos.

Les puntuacions baixen molt davant la pregunta sobre si es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories, només ho fa el 44% dels casos; i si es publiquen les retribucions dels càrrecs electes: només es fa al 44% dels webs.

Tots els webs, però, publiquen les Ordenances municipals; i també tots publiquen el Pressupost de l’Ajuntament. Però molt pocs, un 22%, publiquen informació sobre l’execució del Pressupost. I cap publica els informes que ha d’emetre cada any la Comissió Especial de Comptes.

Ara bé, tots els webs d’aquest grup d’ajuntaments informen sobre el perfil del contractant, i les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars, punt que hem de considerar una molt bona pràctica.

Aquesta desigual informació i oferta d’eines per fer seguiment de l’activitat dels governs sembla compensar-se incorporant als webs la possibilitat d’accedir a les xarxes socials que les Corporacions han generat a Internet: el 100% ho fa. A més, la majoria, el 89%, ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres del govern; però aquesta xifra es redueix al 78% si preguntem per la mateixa eina en relació amb els membres de l’oposició.

En quant als recursos que s’ofereixen per a la participació ciutadana, en tots els casos es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals… I també es dóna informació històrica sobre el municipi.

També en tots els casos es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc. Però la xifra es redueix al 89% dels webs en els quals es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana.

El 100% dels webs ofereixen una agenda d’activitats municipals i ciutadanes. Però no totes, sinó el 89% ofereix al web el directori de les entitats del municipi.

Atenció especial mereixen les notícies. Es publiquen notícies en el 100% dels webs. Però si analitzem el seu contingut, no s’hi troba cap notícia sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes; ni sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern. Y en el 56% del casos hem trobat notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

Només en el 22% dels casos es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació.

En cap dels webs d’aquests municipis amb més de 100.000 habitants s’informa sobre l’acord del Ple Municipal de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública ni se publica aquest document al web, sens dubte perquè no s’ha produït cap acord en aquest sentit que pot obligar a incorporar millores a les pràctiques d’informació i de comunicació.