Núvol de tags

Bones Pràctiques de la Comunicació Pública al web www.bcn.cat de l’Ajuntament de Barcelona: continguts informatius, transparència, presentació gràfica i recomanacions

diumenge, 3 de març de 2013
  • Els responsables del web de l’ajuntament de Barcelona han de completar la informació i organitzar-la de manera que faciliti la seva consulta
  • Especialment, han de completar la informació sobre els representants polítics que no formen part del govern
  • També han de millorar els webs dels districtes

Presentació

El present document conté un informe que ha elaborat l’equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Pluralde la Universitat Autònomade Barcelona www.labcompublica.info per donar resposta al compromís adquirit com a conseqüència de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Barcelona en la convocatòria 2012, en el àmbit temàtic de Participació, per a la incorporació de Barcelona al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya www.labcompublica.info/bones-practiques/estudi.html.

L’objectiu és presentar al Consistori els resultats de l’avaluació que hem fet de la informació que es proporciona a les ciutadanes i els ciutadans a partir del web corporatiu principal www.bcn.cat, que hem publicat en aquest Mapa en el qual representem també el resultat obtingut per la resta dels 947 municipis de Catalunya segons el grau de compliment dels 41 indicadors bàsics que hem definit i es poden veure a la fitxa de cada municipi. A més, en aquest informe incorporem el resultat d’avaluar, amb els mateixos criteris, els webs específics de cadascun dels 10 districtes de Barcelona. A partir d’aquesta anàlisi, fem les recomanacions que considerem oportunes per tal que aquesta informació sigui el més clara i complerta possible per facilitar que les ciutadanes i els ciutadans puguin exercir el seu dret a la participació ciutadana amb un coneixement ben fonamentat sobre l’acció dels representants polítics, tant dels que són al govern com a l’oposició.

El web www.bcn.cat ha merescut una valoració positiva del 80% (33 dels 41 indicadors), amb data d’octubre de 2012. Aquesta puntuació (veure Taula 1) la situa en quart lloc, per darrera de Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet, amb un nombre d’habitants molt inferior, i només 2 punts per damunt de Castellar del Vallès, un municipi encara més petit. A més, Barcelona és la capital de Catalunya, es també la capital de la província del mateix nom i per tant seu dela Diputació que presta serveis als 311 municipis d’aquest àmbit administratiu, i capital de la comarca del Barcelonès que compren altres 4 municipis més (l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià). Totes aquestes circumstàncies obliguen a obtenir la màxima puntuació.

Taula 1: Els 5 webs municipals que han obtingut la puntuació més elevada al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, amb el nombre d’habitants.

Municipi

Habitants

Puntuació web

Sabadell

207.721

100%

Terrassa

213.697

83%

Santa Coloma de Gramenet

120.824

80%

Barcelona

1.615.448

80%

Castellar del Vallès

23.238

78%

 

Marc legal i polític

El municipi de Barcelona es regula per un règim especial que va ser aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats en la sessió de 22 de desembre de 2005 w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/cartacongresdiputatscatala.363.pdf.

Posteriorment ha estat modificada parcialment pel Parlament de Catalunya, el mes de juliol de 2006 w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/modificaciododg270706.971.pdf i el mes d’abril de 2010 w110.bcn.cat/Ajuntament/Continguts/NOVA%20ESTRUCTURA/Home/Informaci%C3%B3%20administrativa/Normativa/Normativa%20municipal/modificaciododg-21-04-2010.pdf.

A les eleccions municipals de maig de 2011 la candidatura de Convergència i Unió va obtenir una representació de 14 regidors i regidores; el PSC, 11 regidors i regidores; El PP, 9 regidors i regidores; ICV, 5 regidors i regidores i Unitat per Barcelona, 2 regidors.

L’alcaldia l’ostenta el cap de llista de CiU, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.

Els webs corporatius de l’ajuntament de Barcelona

L’ajuntament de Barcelona compta amb un web institucional general: www.bcn.cat

A la home d’aquest web, però, s’anuncia la possibilitat d’accedir a altres webs de Barcelona: “tots els webs municipals ordenats alfabèticament”: de la A a la B, 30; de la C a la E, 24; de la F a la I, 17; de la J a la O, 19; de la P fins al final, 32; en total hem comptabilitzat 122 webs. Aquesta enorme quantitat i diversitat de pàgines no facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà pugui accedir fàcilment a les informacions bàsiques que ens hem proposat avaluar amb els 41 indicadors que hem definit al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya. Aquesta ha estat també la nostra experiència.

L’itinerari més fàcil és el que s’indica a les pestanyes de la part superior: “La ciutat”, “Ajuntament”, “Turisme”, Negocis” i “Tràmits”.

Si fem clic a “Ajuntament” anem al portal “Ajuntament de Barcelona. Seu Electrònica”: w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament A la part superior hi trobem un menú bàsic: “Govern de la Ciutat”, “Administració Municipal”, “Informació Administrativa” i “Atenció Ciutadana”. A “Govern de la Ciutat” trobem dades i informació sobre alguns dels indicadors del Mapa en relació amb qui són els representants polítics i com gestionen els recursos col·lectius.

a)      Indicadors sobre qui són els representants polítics

El primer enllaç està dedicat aL’Alcalde” i en fer clic podem accedir, entre d’altres informacions, a “Qui sóc”, on trobem nom i cognom, fotografia i una biografia de l’actual alcalde, Xavier Trias en la qual s’explica la trajectòria professional, familiar i política, i els vincles amb el partit polític al que representa, CiU. La pestanya “El meu equip” ens porta al nom i cognoms, fotografia, partit polític i una breu biografia dels 14 membres del govern a més de l’alcalde, format per 5 Tinents d’alcalde, els regidors de 7 dels 10 Districtes, el President del Consell Municipal ila Delegada de Salut. No hem trobat en aquest apartat els regidors dels districtes de Gràcia, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.

La informació sobre els representants que no formen part del govern no la trobem de forma directa sinó indirecta: a l’apartat “El Ple” on s’explica que El Consell Municipal, “l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat”, està “integrat per la totalitat dels regidors (41) i presidit per l’alcalde, i a l’apartat “Qui és qui” s’ofereix una relació amb el nom i cognoms i partit polític al qual representen aquests regidors i regidores, però no es publica la fotografia i tampoc la biografia o currículum, de manera que no poden ser reconeguts fàcilment per les ciutadanes i els ciutadans, i aquests dos indicadors no s’han pogut marcar positivament al Mapa.

b)     Indicadors sobre com gestionen els recursos col·lectius

Una part de la informació sobre com gestionen els recursos col·lectius la trobem al mateix apartat “Govern dela Ciutat”, especialment a “Comissió de Govern” i a “El Ple”.

En fer clic sobre la “Comissió de Govern” anem a una pàgina en la qual s’explica que “és l’òrgan col·legiat del govern executiu municipal. El formen l’alcalde, els tinents d’alcalde i els regidors que nomeni l’alcalde, i s’informa d’aquests nomenaments al Consell Municipal. Exerceix les funcions que li encomana expressament la Carta municipal, i les que li delegui l’alcalde”.

Advertim que no hi ha cap enllaç al document d’aquesta “Carta Municipal” i recomanem que es faci, ja que el document es publica en un altre apartat del mateix web, per facilitar comprendre aquesta normativa especial del govern municipal de Barcelona.

Uns enllaços permeten accedir a “Qui és qui” a la “Comissió de Govern”, a les 5 “Àrees de Govern” i a una pàgina a la qual es publiquen en un document en pdf les actes i els acords de les “Sessions dela Comissióde Govern”.

En fer clic sobre “El Ple” anem a una pàgina en la qual s’explica: “El Consell Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. Integrat per la totalitat dels regidors (41) i presidit per l’alcalde, estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. Funciona en plenari i en comissions. Li corresponen les funcions atribuïdes per la Carta municipal, que a grans trets es poden concretar en:

  • Impulsar i controlar el funcionament dels altres òrgans de govern.
  • Relacionar, delegar i/o transferir competències o funcions a altres administracions.
  • Decidir sobre els trets característics i definidors del municipi, com ara el terme municipal, l’escut, el segell i la bandera.
  • Aprovar i modificar el reglament orgànic i de les ordenances.
  • Aprovar els plans i programes generals d’actuació municipal.
  • Aprovar plans i normatives urbanístiques.
  • Aprovar els pressupostos i comptes de la corporació municipal i la gran contractació”.

L’apartat es completa amb un enllaç, “Activitats del plenari”, que porta a una pàgina amb la gravació en vídeo de les sessions que s’han celebrat al llarg de l’any.

Així, doncs, en aquests apartats hem trobat informació sobre les competències i la composició dels òrgans de govern, però considerem que aquesta informació resulta insuficient perquè Barcelona té un règim especial definit a la llei coneguda com Carta Municipal[1], i malgrat que als apartats anteriors se’n parla, com hem vist, en cap moment es fa un enllaç a aquest document que no obstant es pot trobar al web però en un altre apartat.

La informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern es troba a l’apartat anomenat Ple/activitat/plenari. I les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens municipals cal trobar-les només tres dies abans.

A la home del web www.bcn.cat es pot consultar la retransmissió en diferit dels Plenaris del Consell Municipal, i també els acords del govern o dela Junta de Govern Local (apartat “sessions de la comissió de govern”).

En fer clic sobre “El govern de la ciutat” accedim també, des del menú de la columna de l’esquerra, a “Consells Municipals de Districte” i a “Regidors/es de Districte”, apartats en els quals ens centrarem més endavant per tractar dels webs específics dels Districtes en què s’organitza Barcelona. Hem de posar de manifest la manca d’informació sobre aquesta organització.

En aquesta mateixa columna de l’esquerra veiem l’apartat “La acció de govern” que porta a una pàgina on llegim: “L’acció de Govern es compon de tots els projectes, els plans i les actuacions municipals que tenen per finalitat assolir els objectius que preveu dur a terme el Govern municipal durant el mandat. Algunes de les eines de què es dota el consistori per materialitzar-la es poden consultar en aquest web”.

I a continuació s’ofereix la possibilitat d’accedir a una sèrie de documents en pdf: Programa d’Actuació Municipal: un enllaç permet obrir un pdf que porta el següent títol: “Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. Programa d’Actuació Municipal 2012-2015. Versió per a l’aprovació del plenari 5-10-2012”. En conseqüència, hem marcat positivament l’indicador sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic.

Hem de dir que malgrat que en aquest apartat no es diu res, hem localitzat un altre web de l’ajuntament de Barcelona que informa del Programa d’Actuació Municipal 2012-2015: pam.bcn.cat/, especialment del procés participatiu que es va seguir per a la seva elaboració. L’examinem més endavant quan parlem de l’indicador corresponen.

En aquest mateix apartat trobem una relació d’altres Plans i Projectes, molts d’ells elaborats en mandats anteriors, als quals es pot accedir mitjançant els respectius pdf, per això hem marcat positivament l’indicador sobre la informació sobre altres plans municipals:

-          Informe de l’estratègia de millora dels Serveis Socials

-          Marc municipal per a l’acció comunitària

-          Pla 22@bcn

-          Pla d’acció social contra la pobresa

-          Pla de Mobilitat Urbana

-          Pla estratègic de Turisme

-          Pla estratègic del sector cultural

-          Pla estratègic d’esports

-          Pla estratègic metropolità de Barcelona

-          Pla jove de Barcelona 2006-2010

-          Pla Municipal contrala Violènciavers les Dones

-          Pla municipal de dones 2005-2009

-          Pla municipal per a la inclusió social Barcelona inclusiva 2005-2010

-          Programa municipal de gent gran 2006-2010

-          Programa municipal per a les famílies 2006-2010

-          Pla per a l’abordatge integral del treball sexual

-          Projecte educatiu de ciutat 2012-2015 al qual també pot accedir-se des del web w3.bcn.cat/V45/Home/V45HomeLinkPl/0,3698,60797962_60807355_1,00.html

-          Programa municipal d’atenció social a persones sense sostre

-          Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010

-          Pla de millora dels casals municipals de la gent gran

Altres eines de planificació, com l’Agenda 21, no la trobem en aquest apartat sinó al web específic www.bcn.cat/agenda21/

I el Projecte Jove Barcelona el trobem al web www.bcn.cat/projectejove/

Per localitzar la informació sobre la planificació urbanística de Barcelona hem anat a la home www.bcn.es, a l’apartat “La ciutat… per temes”, i a l’enllaç “Urbanisme” que ens ha obert un nou web: w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme, amb una informació molt complerta. A més, a altres webs hem vist que es poden consultar la de Gestió urbanística: www.bagursa.com/Main.aspx; i la del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (www.pemb.cat/), “una associació privada sense ànim de lucre, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, que integra els 36 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona. El PEMB va ser creat per identificar i promoure estratègies de suport al desenvolupament econòmic i social de l’AMB”.

Les retribucions dels càrrecs electes es publiquen a la portada de l’apartat “Administració Municipal” de web dela Seu Electrònica, amb el títol “Retribucions dels òrgans de govern”. Inclou les retribucions dels càrrecs electes així com també dels responsables directius i d’assessorament.

En quant a les Ordenances municipals, no les hem trobat en aquest apartat sinó a la part inferior de la home www.bcn.es, a l’apartat “L’ajuntament a un clic!”, en un enllaç  que diu literalment “Ordenances” i que condueix a una pàgina titulada “Normativa Municipal” que penja d’un dels 4 apartats de la home de la Seu Electrònica https://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament?lang=ca_ES, el que significa que també podíem haver arribat per aquest altre camí (Informació Administrativa -> Normativa -> Normativa municipal -> Ordenances municipals i -> Ordenances fiscals)

La informació relacionada amb la gestió econòmica dels recursos municipals s’ofereix en una pàgina a la qual s’accedeix des del web de la Seu Electrònica, des de l’apartat “Informació Administrativa” i l’enllaç “Informació financera”. També a l’apartat sobre “El Govern de la Ciutat” i a l’enllaç “L’acció del govern” trobem un altre enllaç que  permet obrir uns pdf sobre els “Pressupostos Generals any 2012”. I a la home de la Seu Electrònicahi ha un banner que porta al “Projecte de pressupostos 2013”i d’aquí a //w28.bcn.cat/pressupostos2013/ca/.

Aquestes informacions ens han conduït a marcar positivament els tres darrers indicadors d’aquest apartat: es publica el Pressupost de l’Ajuntament; es publica informació sobre l’execució del Pressupost; i es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòriade la gestió econòmica de la Comissió Especialde Comptes. A més, també es pot accedir a una altra part de la informació econòmica a partir de l’apartat “Hisenda” que apareix a la home www.bcn.cat a la secció “L’ajuntament en un clic…” i que condueix al web www.bcn.cat/hisenda/ca/index.html.

En definitiva, dels 15 indicadors bàsics d’aquest grup, amb els quals avaluem la informació que proporcionen els webs corporatius sobre com gestionen els representants polítics els recursos col·lectius, només un no l’hem marcat positivament, ja que no es publica la relació de llocs de treball dela Corporaciói les retribucions segons les categories.

c)  Indicadors sobre com informen de la gestió dels recursos col·lectius

A la home www.bcn.cat hi ha un apartat titulat Notícies. I en aquesta home, als apartats “L’ajuntament a un clic!” i Webs Barcelona ordenats per ordre alfabètic trobem un enllaç que porta a la pàgina del Servei de Premsa: w3.bcn.cat/V52/Home/V52HomeLinkPl/0,4050,100671812_104264490_1,00.html

Algunes d’aquestes notícies, encara que són la minoria, estan relacionades amb les actuacions dels membres del govern amb el rendiment de comptes, però no hem trobat cap sobre les actuacions dels representants de l’oposició exercint la seva funció de control de les accions de l’equip de govern, i tampoc hem trobat notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició i de tècnics.

Sobre el perfil del contractant i les contractacions i les concessions signades per la Corporacióamb empreses, entitats o persones particulars sí s’informa al web de la Seu Electrònica, https://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament?lang=ca_ES, a partir d’un enllaç a l’apartat “Informació Administrativa”.

No s’informa de que el Ple Municipal i/o dela Juntade Portaveus hagi donat suport al Decàleg de Bones Pràctiques dela Comunicació LocalPública ni es publica aquest document.

d)  Indicadors sobre quines eines ofereixen els webs per a la participació ciutadana en el control democràtic

- Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…?

SI, especialment a partir de la home de www.bcn.cat a l’apartat “La ciutat… per temes” trobem l’enllaç “Presentació de Barcelona” que condueix al web www.bcn.cat/catala/laciutat/barcelona/

- Es dóna informació històrica sobre el municipi? SI

A la home de www.bcn.cat, a l’apartat “La ciutat… per temes” trobem un enllaç a “Història de Barcelona” que porta al web www.bcn.cat/historia/

- S’ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres del govern? SI

Al web de la Seu Electrònicaw110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament, “Govern de la Ciutat”, “L’alcalde” w110.bcn.cat/portal/site/Alcalde?lang=ca_ES, la pestanya “Contacta amb mi” porta a un formulari que facilita poder-li enviar un e-mail.

Pel que fa als membres del govern també es troba la manera de contactar-hi en aquest mateix espai de l’Alcalde/el meu equip:

w110.bcn.cat/portal/site/Alcalde/menuitem.27092542065c286423f423f4a2ef8a0c/?vgnextoid=600543ff61585310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&vgnextchannel=600543ff61585310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES

Hem de manifestar que potser està mancada de lògica aquesta forma de trobar com contactar amb els membres de l’equip de govern.

En canvi no hem trobat la manera de contactar amb la resta de membres del consistori que no exerceixen funcions de govern.

- S’ofereix al web accés a xarxes socials dela Corporació? SI

Al web de la Seu Electrònica w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament, “Govern de la Ciutat”, “L’alcalde” w110.bcn.cat/portal/site/Alcalde?lang=ca_ES, un apartat que permet connectar amb les xarxes socials.

- Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana? SI

A la home de www.bcn.cat  a “La ciutat… per temes”, trobem un enllaç a Participació  que condueix a l’apartat titulat Participació i associacionisme:

w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,161450665_161511549_1,00.html. El menú de l’esquerra porta al “Pla Director de Participació Ciutadana” 2010-2015 www.bcn.cat/participacio/ca/pladirector.html

La pestanya “Normativa i Documentació” porta a www.bcn.cat/participacio/ca/normativa.html i dóna accés a diferents documents relacionats amb aquest indicador.

- Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc? SI

A la home de www.bcn.es, a “La ciutat… per temes”, trobem un enllaç a Participació  que condueix al web titulat Participació i associacionisme:

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,161450665_161511549_1,00.html. El menú de l’esquerra porta a “Òrgans de participació”. Un d’ells, el Consell de Ciutat (http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=1), “el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona. Hi participen des de ciutadans anònims fins les institucions més representatives de la ciutat…”. I la pestanya “Portal de Consells” porta al web  www.bcnparticipa.net/consells/index.php i dóna accés a diversos consells de participació ciutadana.

- S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? Si

A la home de www.bcn.cat

- S’ofereix al web el directori d’entitats del municipi? SI

A la home i a Ciutat per temes, clicant a l’apartat de Participació trobem un enllaç que ens porta al fitxer general d’entitats ciutadanes: www.bcn.cat/participacio/ca/fgec.html

- S’ofereixen al web eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic? Si

L’ajuntament de Barcelona disposa d’un web, com hem dit, que informa del Programa d’Actuació Municipal 2012-2015: pam.bcn.cat/, i especialment del procés participatiu que es va seguir per a la seva elaboració. En accedir llegim: “L’Ajuntament de Barcelona agraeix les opinions i propostes que han fet arribar els ciutadans i les ciutadanes per a l’elaboració del Programa d’actuació municipal (PAM) i els programes d’actuació dels districtes (PAD). Les persones que ho hagin sol·licitat rebran resposta a les seves aportacions pel mitjà que hagin indicat, correu electrònic o correu postal. A través d’aquest lloc web us informarem de les dades de participació d’aquest procés i també del document inicial del PAM, que haurà d’aprovar el Plenari del Consell Municipal”.

- S’ofereixen al web eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d’altres plans municipals? SI

En el moment en què hem avaluat el web de, hem pogut consultar diversos processos de participació oberts:  www.bcnparticipa.net/processos/

- S’ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments? SI

Al web de la Seu Electrònicaw110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament, a l’apartat “Atenció Ciutadana” hi ha un enllaç aIncidències i reclamacions” que porta al web

w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta

- Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació dela Corporació?

Si, anant als webs municipals per ordre alfabètic i a Servei de Premsa s’accedeix a:

w3.bcn.cat/V52/Home/V52HomeLinkPl/0,4050,100671812_104265234_1,00.html

Per tant, dels 13 indicadors que conformen aquest 4t bloc Indicadors sobre quines eines ofereixen els webs per a la participació ciutadana en el control democràtic, només 1 no l’hem avaluat: les adreces mail dels membres de l’oposició.

Els webs dels districtes de Barcelona

A més del web principal i dels altres webs especialitzats en alguns temes, l’ajuntament de Barcelona publica també webs dels 10 districtes en els quals s’organitza el Consistori.

Ja hem explicat que en fer clic sobre “El govern de la ciutat” accedim també, des del menú a la columna de l’esquerra, a “Consells Municipals de Districte” que porta a una pàgina on es diu explícitament: “El president és nomenat i separat per l’alcalde d’entre els regidors a proposta del consell de districte. El componen els membres que representen els diferents grups polítics del Districte. Tenen facultats d’informe i proposta de plans, programes, pressupostos, instruments d’ordenació urbanística que afectin el districte i la distribució de les despeses que se li assignin”. I a continuació es fa una relació dels 10 districtes. Per tant, no es dóna cap explicació sobre els Consells Municipals de Districte ni s’explica si aquesta organització l’estableixla Carta Municipal, ni tampoc sobre els òrgans de govern responsables de les funcions que s’esmenten. Aquesta informació resulta, doncs, insuficient i poc clara, per això recomanem una nova elaboració per fer-la més complerta, incorporant referències legals o enllaços a aquests documents. Es fa difícil conèixer les funcions dels presidents i dels regidors/es de districte.

A la mateixa columna de l’esquerra, a sota, trobem un apartat titulat “Regidors/es de Districte”, que porta a una pàgina titulada “Regidors/es i presidents/es de Districte” en la qual s’explica: “Exerceixen la presidència dels òrgans col·legiats de govern dels districtes. És nomenat i separat per l’alcalde d’entre els regidors, a proposta del Consell de Districte, d’acord amb el que disposi el Reglament orgànic”. Tot seguit se’n parla de “Regidors/es de Districte” en aquests termes: “Exerceixen facultats delegades per l’Alcalde en les matèries competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern”. I a sota, de “Regidors/es adscrits a Districtes”: “Amb delegació de funcions del Regidor de Districte, el President del Consell de Districte o l’Alcalde”.

Des d’aquest espai no es pot arribar als webs de cadascun dels Districtes. Per accedir-hi, cal anar a la home de www.bcn.cat i a l’apartat “La ciutat… per districtes”, o també a la part inferior de la pàgina, a una infografia que representa els districtes i permet accedir als respectius webs.

Hem adaptat els 41 indicadors a les característiques d’aquets Consells de Districte, n’hem eliminat 2 perquè els considerem No Pertinents (Es dóna informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística? i Es publiquen les Ordenances municipals?, per tant, fem l’avaluació en relació amb 39 indicadors, i hem obtingut els punts i els percentatges que es poden veure a la següent Taula 2:

Taula 2: Nº d’indicadors positius i percentatge dels webs dels districtes de Barcelona, a partir de 39 indicadors

Districtes

Indicadors positius webs

 

Nº ind. +

%

Ciutat Vella

14

36%

Eixample

14

36%

Gràcia

13

33%

Horta-Guinardó

14

36%

Les Corts

14

36%

Nou Barris

13

33%

Sant Andreu

14

36%

Sant Martí

13

33%

Sants-Montjuïc

12

31%

Sarrià-Sant Gervasi

13

33%

Com podem veure, 5 dels 10 webs han aconseguit una puntuació positiva de 14 dels 39 indicadors, el què significa el 36%; 4 dels 10 han aconseguit una puntuació positiva de 13 dels 39 indicadors, el que significa un 33%; i 1, el web del Districte Sants-Montjuïc, ha aconseguit una puntuació positiva de 12 dels 39 indicadors, 31% d’indicadors. En tots els casos es troben per sota del 50%, per tant, la representació al Mapa seria en color groc. És urgent i necessari millorar aquests resultats.

Si examinem les dades que oferim ala Taulaadjunta amb el conjunt d’indicadors marcats com a resultat d’analitzar el web general de Barcelona i els webs dels districtes veiem que el grup d’indicadors sobre qui són els representants polítics posa de manifest una informació molt insuficient i deficient. Si volem conèixer la informació bàsica sobre el president o presidenta del Consell de Districte (nom i cognoms, partit polític i fotografia) o bé aquesta mateixa informació bàsica del regidor/a de districte, a la home del web de cada districte, a la part superior dreta veiem el nom, cognoms i fotografia tant del regidor/a i del president/a però si volem saber el partit polític al qual pertanyen ja cal fer un recorregut més llarg.

Si volem conèixer les biografies i/o currículums del representants polítics dels districtes cal anar al web de www.bcn.cat sense cap enllaç que ho faciliti.

En relació amb els indicadors sobre com gestionen els recursos col·lectius, en tots els districtes es dóna informació sobre les competències, la composició i el calendari de treball dels òrgans de govern; es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals, i les actes dels Plenaris. En tots els casos excepte en Sarrià-Sant Gervasi es dóna informació sobre el PAM del Districte.

Les retribucions dels càrrecs electes es publiquen al web www.bcn.cat  Això es podria resoldre posant un enllaç a cada regidor/a que faciliti l’accés a aquesta informació així com d’altres referides als càrrecs electes.

En cap dels districtes hem trobat la informació sobre el pressupost, la seva execució ni els informes anuals aprovats.

Dels indicadors que corresponen al grup sobre com informen de la gestió dels recursos col·lectius, a tots els webs hi trobem notícies però en cap cas donen compte de la gestió explicada pels càrrecs electes ni del control de l’oposició així com tampoc hem trobat informacions contrastades amb opinions de tècnics i/o persones expertes sobre aspectes relacionats amb la gestió del districte.

El perfil del contractant, pensem que és el genèric de la ciutat però en cap cas hi ha un enllaç específic que condueixi a aquesta informació que es troba a www.bcn.cat

El grup d’indicadors més complert és el d’aquells que es refereixen als recursos i les eines de participació ciutadana si bé es posa de manifest que són insuficients. La informació en aquest aspecte és desigual segons cada districte. Per exemple els webs de Ciutat Vella i l’Eixample mostren com participar en el Nou Pla Jove o algunes disposen del Pla d’Actuació del Districte 2012-2015, com és el cas de Ciutat Vella.

En general, es dóna informació sobre la situació general del districte (terme municipal, població…), i també informació històrica que en la majoria dels webs aquesta informació conté també un breu text amb l’origen dels barris de Barcelona que corresponen a cada districte.

S’ofereixen l’accés a xarxes socials de cada districte. I es publiquen les Normes Reguladores dela Participacióciutadana. Però no s’ofereixen els e-mails dels representants polítics al govern ni a l’oposició, i en pocs casos s’informa d’altres mecanismes de participació… No hem trobat la possibilitat de participar en el PAM, ni en l’elaboració del Pressupost 2013.

Si es vol contactar amb els membres del govern cal anar al web www.bcn.cat

S’ofereix l’agenda d’activitats dels propers set dies i el directori d’entitats que pertanyen a cada districte, segons els diferents webs s’hi accedeix amb més o menys facilitat.

No es facilita la possibilitat d’enviar queixes i/o suggeriments referides al districte. Hi ha l’apartat d’atenció ciutadana amb la informació del telèfon gratuït del Civisme, el 010 o la possibilitat de fer una consulta, una queixa o una reclamació per internet que ens porta ala Bústiade queixes o suggeriments però la general de tot el Consistori.

Finalment, tampoc es dóna la possibilitat, des dels webs dels districtes, de contactar amb el servei de premsa general de l’ajuntament ni dels districtes.

Recomanacions

-          El web corporatiu de Barcelona ha de ser referent informatiu i per tant ha d’obtenir el 100% d’aquests 41 indicadors positius bàsics que hem definit al Mapa de les Bones Pràctiques dela Comunicació PúblicaLocal, tant pel nombre d’habitants que és molt superior a la resta de municipis, com pel seu paper com a capital de Catalunya, de la província de Barcelona i per tant seu dela Diputacióque presta serveis als 311 municipis d’aquest àmbit administratiu, i capital de la comarca del Barcelonès que compren altres 4 municipis més.

-          La gran quantitat i diversitat de webs que hi ha al web www.bcn.cat  no facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà pugui accedir fàcilment a una informació bàsica com és la que hem definit als 41 indicadors del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya. Recomanem reorganitzar-la en una estructura més senzilla i clara i interconnectar molt més els diferents espais web amb la informació i els documents que contenen cadascun d’ells.

-          La informació sobre qui són els representants polítics que no formen part del govern és insuficient i no resulta fàcil de localitzar. Cal accedir a partir de l’apartat titulat “El Ple” , “Qui és qui” i fer una cerca per noms i cognoms. És imprescindible donar aquesta informació complerta i que sigui accessible, com ho és la dels representants que formen part del govern, per tal d’evitar una utilització patrimonial dels recursos municipals.

-          En el cas dels districtes, només es troba amb facilitat el nom i cognoms i la fotografia del president/a i la del regidor/a; la resta d’informació d’aquest bloc del Mapa no és complerta i tampoc hi ha la biografia i/o currículum ni del president/a, regidor/a ni de la resta de membres que confirmen el Ple del districte.

-          A l’apartat “El Govern dela Ciutat”, quan s’expliquen els òrgans de govern, es fa un resum molt breu de cadascun i es fa referència ala Carta Municipal, la norma que regula el funcionament de l’Ajuntament de Barcelona, però no es donen més dades. Aquest document i d’altres complementaris es troben en un document en pdf a l’apartat “Informació Administrativa”, fent clic a “Normativa”. El terme “Carta Municipal” hauria de tenir un enllaç directe a la llei aprovada l’any 2005 i hauria de permetre veure la resta de documents amb les modificacions posteriors aprovades pel Parlament de Catalunya (2006 i 2010), per tal que es puguin consultar amb facilitat.

-          La informació sobre els “Consells Municipals de Districte” resulta especialment insuficient i poc clara: “El president és nomenat i separat per l’alcalde d’entre els regidors a proposta del consell de districte. El componen els membres que representen els diferents grups polítics del Districte. Tenen facultats d’informe i proposta de plans, programes, pressupostos, instruments d’ordenació urbanística que afectin el districte i la distribució de les despeses que se li assignin”. És imprescindible reelaborar-la fent-la més complerta i clara.

-          Les notícies també són clarament millorables a partir de promoure la rendició de comptes de l’alcalde, tinents d’alcalde, regidors i regidores i si s’escau, documentant les informacions amb explicacions de persones expertes i/o tècnics.

-          En quant a la participació ciutadana, el web municipal ofereix nombrosos recursos i facilita l’accés especialment a partir de dos eines a la home www.bcn.es, les webs per ordre alfabètic, i “La ciutat… per temes”. Això no obstant, la possibilitat de contactar directament amb els representants polítics a través del correu electrònic només es contempla en el cas de l’alcalde. Considerem que aquest recurs hauria de ser obert a tots els representants polítics que haurien de garantir respondre en un temps prudencial i conegut per la ciutadania.

-          Especialment insuficient és la informació sobre els representants polítics que no formen part del govern, i els recursos que disposen per donar a conèixer la seva activitat i que les ciutadanes i ciutadans puguin posar-se en contacte amb ells i demanar-los comptes, si ho consideren necessari. L’apartat “Qui és qui” dóna informacions massa reduïdes que s’haurien de completar amb la fotografia i la biografia i/o el currículum. Les notícies han de proporcionar informació sobre el què fan. I cal publicar els correus electrònics de tots els representants, un recurs que pot resultar fàcil d’utilitzar per una part de la població.

-          Especialment urgent i necessari és millorar la informació que proporcionen els webs dels Districtes que han obtingut entre el 31 i el 36% de punts positius, molt per sota del 50%.

Campus de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 22 de novembre de 2012


[1] Ley de Régimen especial de Barcelona aprovada al Congreso de los Diputados el 22 de desembre de 2005, publicada al BOE el 30-XII-2005.