Núvol de tags

Informe sobre les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als 479 Municipis catalans amb una població inferior als 1.000 habitants

dissabte, 2 de març de 2013
  • El web de Tavèrnoles, amb 59% d’indicadors positius, és l’únic que apareix al Mapa en color verd.
  • Només altres 15 webs han assolit entre el 27% i el 34% de punts i apareixen en color groc.
  • Els 455 webs en color blanc ofereixen una informació que fa difícil que la ciutadania conegui qui governa al seu municipi i com gestiona els recursos col·lectius.
  • Les Diputacions han d’adoptar mesures per a la millora de la informació dels webs dels municipis amb menys de 1.000 habitants.

 

1.     Demografia dels 479 Municipis catalans amb una població inferior als 1.000 habitants.

Catalunya té 479 municipis amb una població inferior als 1.000 habitants, el que significa gairebé el 50% dels 947 municipis catalans: 151 tenen entre 501 i 1.000 habitants; 303 tenen entre 101 i 500 habitants; i 25 menys de 100 habitants.

D’aquests, el més gran és Sant Cugat Sesgarrigues, amb 992 habitants, i el més petit és Sant Jaume de Frontanyà amb 19 habitants.

Com hem explicat a la Guia, d’acord amb la legislació vigent, els municipis amb un nombre d’habitants inferior a 5.000 no tenen obligació de comptar amb Junta de Govern Local, que és obligatòria en els més grans i en els que són capitals de comarca.

2.     Representació política als Municipis catalans amb una població inferior als 1.000 habitants.

El primer problema que trobem als webs d’aquests municipis és que en alguns no es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa, nom i cognom, partit polític al qual representa i fotografia; i encara són més els webs que no informen sobre el partit o la coalició que governa. Per identificar aquestes dades hem de consultar el web Municat de la Direcció Generald’Administració Local de la Generalitatde Catalunya (http://municat.gencat.cat/). I amb aquestes dades hem elaborat el resum que presentem ala Taula 1.

3.     Avaluació de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als 479 Municipis catalans amb una població inferior als 1.000 habitants

Com podem veure a la Taula 1, dels 479 municipis catalans amb una població inferior als 1.000 habitants, 8 (1,7%) no tenen web o en el moment de la consulta no era activa. Dels 471 que en tenen, només 1, Tavèrnoles, apareix representat al Mapa en color verd perquè ha aconseguit una puntuació del 59% d’indicadors positius; 15 (poc més del 3%) apareixen en color groc, que vol dir que no han assolit el 50% però estan per damunt del 25% d’indicadors positius; i 455 (gairebé el 95%) apareixen representants en blanc perquè tenen menys d’un 25% d’indicadors positius.

Taula 1: Dades generals del resultat de l’anàlisi dels webs dels 479 municipis catalans amb menys de 1.000 habitants

Nº de municipis

Nº d’habitants

Webs amb més del 50% d’indicadors positius

Webs entre 25% i 50% d’indicadors positius

Webs amb menys de 25% d’indicadores positius

Sense web / sense dades

151

De501 a1.000

-

10

140

1

303

De101 a500

1

5

294

3

25

Menys de 100

-

-

21

4

479

 

1

15

455

8

 

Analitzarem primer el resultat de l’anàlisi del web de Tavèrnoles, l’únic en color verd, i després aprofundirem en els resultats de l’anàlisi dels 15 webs d’aquest grup representats en color groc.

3.1. Bones Pràctiques al web de l’ajuntament de Tavèrnoles

El web de l’ajuntament de Tavèrnoles mereix una valoració especialment positiva perquè tot i que correspon a un municipi dels més petits de Catalunya, amb 307 habitants, ofereix una informació per la qual ha obtingut un 59% d’indicadors positius. El seu alcalde, Carles Banús i Puigivila, representa a CiU. Veiem els indicadors positius i la presentació de les respectives informacions al web.

En relació amb la informació sobre qui són els representants polítics, trobem una informació completa sobre l’alcalde (nom i cognoms, foto i partit polític, i currículum); i també una informació bàsica (noms i cognoms, fotos i partit polític) sobre els representants que formen part del govern i sobre els que no formen part del govern.

La informació sobre com gestionen els recursos col·lectius és suficientment completa i clara: no trobem informació sobre les  competències, la composició i el calendari de treball dels òrgans de govern, ni sobre els acords del govern, però sí les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals i també les actes.

A més, l’ajuntament de Tavèrnoles destaca per una molt Bona Pràctica, imprescindible per a que la ciutadania pugui fer seguiment i avaluar als representants polítics: informa al web sobre el Pla d’Actuació Municipal (PAM). També publica el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM). I dóna informació sobre altres plans municipals, com l’adhesió de Tavèrnoles al Pla Estratègic conjunt d’Infraestructures de Telecomunicacions impulsat per l’Ajuntament de Manlleu i subvencionar per la Diputació de Barcelona.

També publica de forma clara i accessible les retribucions dels càrrecs electes; ara bé, no publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories

Sí es publiquen al web les Ordenances municipals i el Pressupost de l’Ajuntament, però es publica informació sobre la seva execució i tampoc els informes anuals del Compte General i la Memòria de la gestió econòmica de la Comissió Especial de Comptes.

Aquest web mereix també alguns punts positius en relació amb com informa de la gestió dels recursos col·lectius ja que, a més de publicar notícies, en ocasions aquestes notícies tracten de les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes. I també informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars.

No informa, però, sobre l’acord del Ple Municipal i/o de la Junta de Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública ni publica aquest document.

El web ofereix també diferents eines per a la participació ciutadana. En primer lloc, dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals… I també dóna informació històrica sobre el municipi.

A més, al web s’ofereixen les adreces d’e-mails dels membres del govern i dels membres de l’oposició; i també s’ofereix accés a xarxes socials de la Corporació.

Però no es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana ni tampoc sobre altres mecanismes de participació (consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc).

Si s’ofereix una agenda d’activitats municipals i ciutadanes i el directori d’entitats del municipi. Però no s’ofereixen eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pla d’Actuació Municipal ni del Pressupost o d’altres plans municipals.

S’ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments. I es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació.

3.2.            Resultats dels 15 webs amb una puntuació entre 27% i 34% d’indicadors positius:

A la Taula 2 podem veure la relació dels 15 municipis els webs dels quals han obtingut una puntuació entre 25% i 50% d’indicadors positius ordenats per nombre d’habitants i amb les dades de les puntuacions que han obtingut. Tots corresponen a municipis que tenen menys de 1.000 però més de 100 habitants. Es tracta, doncs, d’una minoria (poc més del 3% del total) la puntuació dels quals es troba entre el 34% d’indicadors positius corresponent a l’ajuntament de Gallifa, amb 204 habitants (per davant d’Aiguaviva, amb 754 habitants i 32% d’indicadors positius) i el 27% aconseguits per 9 webs corporatives d’aquest grup.

Els 3 municipis amb més població, a la franja dels 800 – 900 habitants (Olvan, Montesquiu i Santa Maria de Martorelles), no són els que tenen la puntuació més elevada sinó que es troben entre el 27% i el 29%. Ara bé, Gallifa, Planoles i Molló, amb un nombre d’habitants inferior als 500 (204, 309 i 358 respectivament) han obtingut puntuacions a la franja del 30%. Aquestes dades posen de manifest que el nombre d’habitants dels municipis, tot i que en línies generals és un factor important, no és l’únic que repercuteix en la informació que es proporciona als webs municipals.

Taula 2: Els 15 municipis amb webs corporatius que han obtingut una puntuació entre el 27% i el 34%, per nombre d’habitants i amb els resultats de l’avaluació.

Municipi

Habitants

Avaluació

Olvan

908

27%

Montesquiu

901

27%

Santa Maria de Martorelles

841

27%

Aiguaviva

754

32%

Rellinars

738

27%

Rialp

664

27%

Mas de Barberans

635

29%

Capmany

623

27%

Vilanova d’Escornalbou

568

27%

Pont de Molins

509

27%

Viladamat

458

27%

Molló

358

32%

Planoles

309

32%

Gallifa

204

34%

Espinelves

199

29%

Si completem aquesta Taula amb les dades de l’alcalde o l’alcaldessa, el partit en el govern i si disposen o no de Pla de govern (Taula 3) veiem que només 1 està governat per una dona i la resta per homes. Als governs predominen els representants de CiU; no obstant, molts estan formats per diferents coalicions i en alguns governen agrupacions d’electors de caire local. Cap publica un pla de govern.

Taula 3: Els 15 municipis amb webs corporatius que han obtingut una puntuació entre el 27% i el 34%, ordenats pels resultats de l’avaluació, amb nombre d’habitants, nom de l’alcalde o alcaldessa, partit en el govern i si tenen o no Pla d’Actuació Municipal.

Municipi

Habitants

Avaluació

Alcalde o alcaldessa

Partit en el govern

PAM S/N

Gallifa

204

34%

Jordi Fornas Prat

[no consta - SI]

NO

Aiguaviva

754

32%

Joaquim Mateu i Bosch

PIA

NO

Molló

358

32%

Josep Coma i Guitart

CiU

NO

Planoles

309

32%

Eva Salmerón i Mateu

Gent per Planoles

NO

Espinelves

199

29%

Joan Manuel Claveria Regales

ERC-AM + CiU + Espinelves Lliure

NO

Mas de Barberans

635

29%

Josep Lleixà Lleixà

PSC-PM

NO

Capmany

623

27%

Jesús Figa i Comas

CiU

NO

Montesquiu

901

27%

Elisabet Ferreres Vergés

ERC-AM

NO

Olvan

908

27%

Judit Carreras i Tort

PSC-PM

NO

Pont de Molins

509

27%

Josep Fuentes i Jimenez

CiU

NO

Rellinars

738

27%

Albert Ferrer Martínez

CiU

NO

Rialp

664

27%

Gerard Sabarich i Fernández Coto

[no consta - CiU]

NO

Santa Maria de Martorelles

841

27%

Julian Trapero Frias

ICV-EUA

NO

Viladamat

458

27%

Irene Palol Ribas

CUP

NO

Vilanova d’Escornalbou

568

27%

Sergi Ciurana Nicolau

IVE-PM

NO

A més de les fitxes individuals amb la puntuació que ha obtingut cada web, el Mapa permet disposar d’estadístiques d’un grup de webs. Si seleccionem al Mapa aquests 15 municipis i anem a la pestanya Estadístiques podem veure quins són els indicadors marcats positivament en més webs i els que mereixen menor atenció.

En relació amb la informació bàsica sobre qui són els representants polítics, es dóna nom i cognoms, foto i partit polític de l’alcalde o l’alcaldessa al 53% dels webs; dels representants que formen part del govern, al 27% dels webs; i dels representants que no formen part del govern, al 13%; però cap web dóna la biografia i/o currículum de cap dels representants.

Els indicadors sobre com gestionen els recursos col·lectius posen de manifest en primer lloc, que la informació sobre quins són els òrgans de govern s’expliquen de forma molt insuficient: a cap web s’explica quines són les competències d’aquests òrgans; això no obstant, el 7% informa sobre quina és la composició d’aquests òrgans de govern i el 13% informa sobre el calendari de treball; les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals les publiquen al 13% dels webs, i les actes, al 67%. Però a cap web es publiquen els acords del govern. A cap web s’informa sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic; al 93% s’informa sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística; i al 27% es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.

En quant a la informació econòmica, es publica el Pressupost de l’Ajuntament al 60% dels webs; però només el 13% publica informació sobre la seva execució; i al 7% es publiquen els informes anuals del Compte General ila Memòriade la gestió econòmica dela Comissió Especialde Comptes.

A cap web es publica la relació de llocs de treball dela Corporaciói les retribucions segons les categories; i a cap tampoc es publiquen les retribucions dels càrrecs electes.

Les Ordenances municipals es publiquen al 87% dels webs.

Aquesta informació insuficient sobre com gestionen els recursos col·lectius repercuteix en la informació sobre la gestió. La majoria, el 93%, publica notícies; però en cap cas aquestes notícies parlen sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes, ni sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern; i en cap cas en aquestes notícies es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

Ara bé, la majoria dels webs, el 93%, informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades perla Corporacióamb empreses, entitats o persones particulars.

Cap informa sobre l’acord del Ple Municipal i/o dela Juntade Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques dela Comunicació LocalPública ni publica al web aquest document.

Finalment, el resultat d’analitzar quines eines s’ofereixen als webs per a la participació ciutadana posa de manifest que la majoria, el 93%, dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…; i el mateix percentatge dóna informació històrica sobre el municipi.

Una part important, el 60% dels webs, ofereixen les adreces d’e-mails i/o formularis dels membres del govern, però un nombre menor, el 13% dels webs, ofereixen aquestes eines dels membres de l’oposició; i el 27% ofereixen accés a xarxes socials dela Corporació.

A cap web, però, es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana i tampocs’informa sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.

Bona part dels webs, però, el 87%, sí ofereixen una agenda d’activitats municipals i ciutadanes així com el directori d’entitats del municipi.

Però a cap s’ofereixen eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic, un document que com hem vist no es publica en cap ajuntament; i a cap web s’ofereixen eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d’altres plans municipals.

Al 47% dels webs s’ofereixen algunes eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments. Però el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació dela Corporacióno el publica cap web.

4.     Conclusió: la responsabilitat de les Diputacions provincials en la millora de la informació dels webs dels ajuntaments amb menys de 1.000 habitants

Les dades sobre la informació que es publica als webs corporatius dels municipis amb menys de 1.000 habitants permet concloure que gairebé tots els webs dels municipis d’aquestes dimensions, especialment els 455 que apareixen al Mapa representats en color blanc per no haver arribat al 25% d’indicadors positius, ofereixen una informació molt insuficient que fa gairebé impossible que les ciutadanes i els ciutadans puguin tenir coneixement de qui governa i com gestionen els recursos col·lectius.

Aquestes dades posen de manifest la responsabilitat de les Diputacions provincials en la millora de la informació que publiquen els webs dels ajuntaments amb menys de 1.000 habitants.

Bellaterra, 2 de març de 2013