Observatori

Núvol de tags

Informe sobre les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als municipis catalans entre 50.001 i 100.000 habitants.

divendres, 1 de juny de 2012
 • Només el web de Sant Cugat del Vallès supera el 75% d’indicadors positius
 • Un web, el de Cerdanyola del Vallès, no ha obtingut el 50% d’indicadors positius
 • La majoria publica el Pla de Govern


1. Demografia dels Municipis catalans amb una població entre 50.001 i 100.000 habitants.

Catalunya té 13 municipis amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants: Girona (96.722) la ciutat amb més habitants i capital de província i de comarca; Cornellà de Llobregat (87.243) la 2a més poblada; Sant Cugat del Vallès (83.337); Sant Boi de Llobregat (82.860); Rubí (73.979); Mollet del Vallès (52.409); Vilanova i la Geltrú (66.905); Viladecans (64.737); Castelldefels (63.139); Granollers (60.000), capital de la comarca del Vallès Oriental; El Prat de Llobregat (63.499); Manresa (76.589), capital de la comarca del Bages; i Cerdanyola del Vallès (58.247), la que té menys població d’aquest grup.

La majoria d’aquests ajuntaments és concentren a la conurbació de Barcelona: 5 a la comarca del Baix Llobregat: Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Cornellà; 4 a la comarca del Vallès Occidental: Sant Cugat del Vallès, Rubí, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès; 1 a la comarca del Garraf: Vilanova i la Geltrú; i 1 a la comarca del Vallès Oriental: Granollers. Els altres 2, 1 es troba a la comarca del Gironès: Girona, que és capital de la província amb el mateix nom; i l’altre, Manresa, a la Catalunya central, a la comarca del Bages.

2. Representació política als Municipis catalans amb una població entre 50.001 i 100.000 habitants

Més del 50 % dels governs que es van constituir en aquests 13 ajuntaments, a partir dels resultats de les últimes eleccions de maig de 2011, estan presidits per representants del PSC, en total 7: Rubí, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Granollers, Cornellà, Cerdanyola del Vallès; 4 ajuntaments estan presidits per representants de CIU: Sant Cugat del Vallès, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa; 1 per un representant del PP: Castelldefels; i 1 per un representant d’ICV: El Prat de Llobregat.

La majoria són homes, 9, i només 4 són dones, 2 de CiU i 2 del PSC.

Aquestes són les persones responsables de la política informativa que es posa de manifest als respectius webs corporatius.

3. Avaluació de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als Municipis catalans amb una població entre 50.001 i 100.000 habitants

3.1. Puntuacions per municipis:

Si seleccionem totes les comarques de Catalunya i a continuació marquem els 13 municipis amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants podem accedir a la fitxa amb els resultats de l’avaluació del web de cada ajuntament. El resultat de l’avaluació és el següent:

El web d’1 municipi, Sant Cugat del Vallès, obté la puntuació màxima, amb el 76% dels indicadors valorats positivament. Els webs de 2 municipis, Rubí i Mollet del Vallès, obtenen una puntuació del 73% dels indicadors valorats positivament; els webs de 6 municipis tenen una puntuació a la franja del 60%: Sant Boi de Llobregat (amb 68 %), Girona i Vilanova i la Geltrú (ambdues amb 66%), i Viladecans, Castelldefels i Granollers (amb 63%); els webs de 3 municipis tenen una puntuació en la franja del 50%: Cornellà (amb 56%), El Prat de Llobregat (amb 54%), i Manresa (amb 51%); i el web d’1 municipi, Cerdanyola del Vallès, és el que rep la puntuació més baixa, amb un 46% dels indicadors valorats positivament.

Si analitzem la puntuació amb els partits polítics que representen els alcaldes o les alcaldesses d’aquests ajuntaments arribem a la conclusió què aquesta variable no resulta significativa.

Cal fer esment que el mes de maig de 2011 es van celebrar eleccions municipals i que en alguns d’aquests ajuntaments van tenir lloc canvis en el color polític de l’alcaldia com és el cas de Girona, Manresa, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú o Cerdanyola.

A la tabla següent veiem els municipis ordenats de més a menys percentatge de punts positius. A la primera columna, a més del nom del municipi, el nombre d’habitants, el nom de l’alcalde o l’alcaldessa i el partit que representa; i a la segona columna, els punts positius que ha obtingut l’avaluació de la informació que s’hi troba al web.

Municipi Punts positius
Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, 83.337 habitants.
Alcaldessa: Mercè Conesa i Pagès – CiU
76%
Rubí, Vallès Occidental, 73.979 habitants.
Alcaldessa: Carme García Lores – PSC
73%
Mollet del Vallès, Vallès Occidental, 52.409 habitants.
Alcalde: Josep Monràs i Galindo – PSC
        73%
Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat, 82.860 habitants.
Alcalde. Jaume Bosch i Pugès – PSC-PM
        68%
Girona, capital de provincia i de la comarca del Gironès,96.722 habitants.
Alcalde: Carles Puigdemont i Casamajó – CiU
        66%
Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf, 66.905 habitants.
Alcaldessa: Neus Loveras i Massana – CiU
        66%
Viladecans, Baix Llobregat, 64.737 habitants
Alcalde: Carles Ruiz Novella – PSC-PM
        63%
Castelldefels, Baix Llobregat, 63.139 habitants
Alcalde: Manuel Reyes – PP
        63%
Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental, 60.000 habitants.
Alcalde: Josep Mayoral Antigas – PSC
        63%
Cornellà, Baix Llobregat, 87.243 habitants.
Alcalde: Antonio Balmón Arévalo – PSC
        56%
El Prat de Llobregat, Baix Llobregat, 63.499 habitants.
Alcalde: Lluís Tejedor Ballesteros – ICV
        54%
Manresa, capital de la comarca del Bages, 76.589 habitants.
Alcalde: Valentí Junyent i Torras – CiU
        51%
Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental, 58.247 habitants.
Alcaldessa: Carme Carmona Pascual – PSC
        46%

Aquestes dades posen de manifest que el comportament dels responsables dels webs corporatius dels municipis catalans que tenen entre 50.000 i 100.000 habitants és similar, en línies generals, al que tenen els dels municipis amb més de 100.000 habitants (sense incloure Barcelona). Els més grans, tenen una puntuació entre el 83% i el 56%, i els altres, entre el 76% i el 46%. Però mentre 7 dels municipis amb més de 100.000 habitants es troben a la franja del 60%, en el cas dels municipis que tenen entre 50.000 i 100.000 habitants, són 9 els que estan per damunt del 60%: 3 a la franja del 70% (Sant Cugat, Rubí i Mollet, tots tres situats al Vallès), i 6 a la franja del 60% (Sant Boi de Llobregat, Girona, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Castelldefels i Granollers). Ara bé, 1 dels municipis més gran, Sabadell, sobrepassa el 80%, i 4 del segon grup obtenen puntuacions més baixes: 3 a la franja del 50% (Cornellà, El Prat de 4 Llobregat i Manresa, malgrat ser capital de comarca), i 1 per sota del 50% (Cerdanyola del Vallès).

3.2. Puntuacions del diferents indicadors al conjunt dels webs corporatius dels municipis amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants:

Si anem a Estadístiques, veurem els resultats d’aquest grup d’ajuntaments dels 13 municipis catalans amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants. Aquestes estadístiques posen de manifest que el 100 % dels webs donen informació sobre 11 dels 41 indicadors:

 • Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? 100%
 • Es publiquen les actes del Ple Municipal? 100%
 • Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.? 100%
 • Es publiquen les Ordenances municipals? 100%
 • Es publica el Pressupost de l’Ajuntament? 100%
 • Es publiquen notícies al web? 100%
 • S’informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la corporació amb empreses, entitats o persones particulars? 100%
 • Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…? 100%
 • Es dóna informació històrica sobre el municipi? 100%
 • S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? 100%
 • S’ofereix al web el directori d’entitats del municipi? 100%

Aquests 15 indicadors reben una atenció variable, sempre en més del 50% dels webs; de més a menys atenció:

 • Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? 92%
 • Es dóna informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística? 92%
 • Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana? 92%
 • Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc? 92%
 • S’ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments? 92%
 • Es dóna informació sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? 85%
 • Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític? 85%
 • Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític? 85%
 • Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives? 85%
 • Es dóna informació sobre la composició d’aquests òrgans de govern? 85%
 • S’ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres del govern? 85%
 • S’ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació? 85%
 • S’ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres de l’oposició? 69%
 • Es dóna informació sobre el calendari de treball dels òrgans de govern? 54%
 • Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? 54%

Aquests 11 indicadors només apareixen en una puntuació positiva en menys del 50% dels webs:

 • Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? 15%
 • Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? 15%
 • Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals? 38%
 • Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local? 38%
 • Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories? 15%
 • Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes? 15%
 • Es publica informació sobre l’execució del Pressupost? 8%
 • Es publiquen els informes anuals de la Comissió Especial de Comptes? 8%
 • Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau? 31%
 • S’ofereixen al web eines de participació per fer seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic? 38%
 • S’ofereixen al web eines de participació per fer seguiment d’altres plans municipals? 31%

Ara be, encara que a tots els webs es publiques notícies, en cap

 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes? 0%
 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern? 0%

I també, en cap web

 • S’informa sobre l’acord del Ple Municipal de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública
 • Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

3.3. Avaluació de les informacions que s’ofereixen als webs corporatius dels municipis catalans amb una població entre 50.001 i 100.000 habitants.

En relació amb les preguntes sobre la informació que es dóna sobre els representants polítics, en tots els webs es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? 100%; en la majoria (85%) es dóna informació sobre biografia i/o currículum de l’alcalde o l’alcaldessa:? 85%; i també, informació bàsica (noms i cognoms, fotos i partit polític) sobre els representants que formen part del govern (85%), i sobre els representants que no formen part del govern (85%); però en molt pocs es dóna informació sobre la biografia i/o currículum de la resta dels representants que formen part del govern (15%) i dels representants que no formen part del govern (15%)

En quant a les preguntes sobre quina informació es dóna sobre com treballen els representants polítics, el compliment dels programes electorals i els recursos i les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana, l’estudi dona els següents resultats:

La informació sobre com treballen els representants polítics es distribueix de la següent manera:

A la majoria – però no en tots – es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives (85%), la composició d’aquests òrgans de govern (85%), però en menys casos es dóna informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern (54%).

En tots els webs es publiquen les actes del Ple Municipal, però només en una minoria es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals (38%). I també una minoria publica els acords de la Junta de Govern Local (38%).

Gairebé tots donen informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic (92%), sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística (92%), i tots donen informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.

També, tots publiquen les Ordenances municipals; i el Pressupost de l’Ajuntament. Però només el 8% publica informació sobre l’execució del Pressupost; la mateixa quantitat (8%) publica els informes anuals de la Comissió Especial de Comptes.

Només el 15% publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories; i també el 15% publica les retribucions dels càrrecs electes.

En tots els webs es publiquen notícies, però en aquestes no s’informa en cap cas sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes, ni sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern; i només en el 31% dels webs es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

En tots els webs s’informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars.

En quant als recursos i eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana veiem que en tots els casos es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…, i també en tots els casos es dóna informació històrica sobre el municipi.

En la majoria dels webs s’ofereixen les adreces d’e-mail dels membres del govern (85%), però és més reduïda la xifra de webs que ofereixen les adreces d’e-mail dels membres de l’oposició (69%). També a bona part dels webs s’ofereix accés a xarxes socials de la Corporació (85%). I encara en més casos es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana (92%), i sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc (92%). Això no obstant, només el 38% dels webs ofereixen eines de participació per fer seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic; i una quantitat encara menor, el 31%, ofereix eines de participació per fer seguiment d’altres plans municipals.

Volem destacar també que gairebé tots els webs (92%) ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments.

I que tots els webs ofereixen una agenda d’activitats municipals i ciutadanes, i també tots ofereixen el directori d’entitats del municipi.

Poc més del 50%, però, publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació (54%)

Campus de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1 de juny de 2012