Observatori

Núvol de tags

Informe sobre les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als Municipis catalans amb més de 100.000 habitants (excepte Barcelona)

dijous, 17 de maig de 2012
 • La puntuació d’aquests webs corporatius s’hi troba entre el 83% i el 56% d’indicadors positius obtinguts per Sabadell i l’Hospitalet de Llobregat respectivament
 • Només al 56% dels webs es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic i només en el 11% s’ofereixen eines per a la participació en la elaboració


1. Demografia dels Municipis catalans amb més de 100.000 habitants

Catalunya compta amb 10 municipis amb més de 100.000 habitants: Barcelona (1.615.448), l’Hospitalet de Llobregat (256.065), Badalona (219.786), Terrassa (213.697), Sabadell (207.721), Lleida (138.416), Tarragona (134.085), Mataró (123.868), Santa Coloma de Gramenet (120.824) i Reus (106.709).

Set d’aquests 10 municipis estan situats a l’àrea metropolitana de Barcelona: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mataró i Santa Coloma de Gramenet (120.824), i al Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell; dos, a l’àrea metropolitana de Tarragona: Tarragona i Reus; i un, Lleida, és al centre de les comarques de Ponent.

Barcelona és la capital de Catalunya i la seu del govern de la Generalitat; Lleida i Tarragona són capitals de província i de comarca.

En aquest informe avaluem els webs de 9 d’aquests ajuntaments, ja que Barcelona serà objecte d’una avaluació especial.

2. Representació política als Municipis catalans amb més de 100.000 habitants (excepte Barcelona)

La majoria dels governs que es van constituir en aquests 9 ajuntaments, a partir dels resultats de les últimes eleccions de maig de 2011, estan presidits per membres del PSC: 4 alcaldes (Manuel Bustos de Sabadell, Angel Ros de Lleida, Pere Navarro de Terrassa, i Josep Felix Ballesteros de Tarragona) i 2 alcaldesses (Núria Parlon de Santa Coloma de Gramenet, i Núria Marín de l’Hospitalet de Llobregat).

Els governs de dos d’aquests municipis estan presidits per membres de CiU: el de Mataró per Joan Mora, i el de Reus per Carles Pellicer Punyed.

I un, el de Badalona, està presidit per un membre del PPC: Xavier García Albiol.

Aquestes són les persones responsables de la política informativa que es posa de manifest als respectius webs corporatius.

3. Avaluació de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als Municipis catalans amb més de 100.000 habitants (excepte Barcelona)

3.1. Puntuacions per municipis:

Si seleccionem totes les comarques de Catalunya i a continuació marquem els 9 municipis amb més de 100.000 habitants (excepte Barcelona) podem accedir a la fitxa amb els resultats de l’avaluació del web de cada ajuntament. El resultat de l’avaluació de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local d’aquests 9 municipis és el següent:

 • 1 municipi, Sabadell, obté la màxima puntuació, amb el 83 % dels indicadors valorats positivament.
 • 5 municipis (Badalona, Lleida, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa), obtenen el 68 % dels punts positius.
 • 1 municipi, Reus, obté el 66 % dels punts positius.
 • 1 municipi, Tarragona, obté el 61 % dels punts positius.
 • I el municipi que obté una puntuació positiva més baixa és l’Hospitalet de Llobregat, amb el 56% dels punts positius.

Si relacionem la puntuació amb el partit polític que representen els alcaldes d’aquests ajuntaments, veiem que el web del municipi que ha obtingut la puntuació més alta, el 80 % de punts positius, és el de Sabadell, que està governat per un alcalde del PSC, Manuel Bustos. Dels 5 municipis que se situen en segon lloc, els webs dels quals han obtingut un 68% de punts positius, l’ajuntament de Badalona està governat per un alcalde del PPC, Xavier García Albiol; els ajuntaments de Lleida, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, per alcaldes del PSC, respectivament, Angel Ros, Núria Parlon i Pere Navarro; i l’ajuntament de Mataró, per un alcalde de CiU, Joan Mora. A continuació se situa el web de l’ajuntament de Reus, amb un 66 % de punts positius, governat per un alcalde de CiU, Carles Pellicer Punyed. Segueix el web de l’ajuntament de Tarragona, amb un 61 % de punts positius, amb un alcalde del PSC, Josep Felix Ballesteros. I el web municipal que rep la puntuació més baixa d’aquest grup és el de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb només el 56 % dels punts positius, governat per l’alcaldessa del PSC, Núria Marín.

Cal fer esment que el mes de maig de 2011 es van celebrar eleccions municipals i que en alguns d’aquests ajuntaments van tenir lloc canvis en el color polític de l’alcaldia. És el cas dels ajuntaments de Mataró, Reus i Badalona que estaven presidits per alcaldes del PSC i ara governen de CiU i PPC respectivament.

Aquests són els municipis ordenats segons han obtingut de més a menys punts positius, amb el nombre d’habitants, el nom de l’alcalde o l’alcaldessa i el partit que representa.

 • Sabadell (Vallès Occidental): 207.721 h. Alcalde: Manuel Bustos – PSC; punts positius: 83 %
 • Badalona (Barcelonès): 219.786 h. Alcalde: Xavier Garcia Albiol – PPC; punts positius: 68 %
 • Lleida (Segrià): 138.416 h. Alcalde: Angel Ros – PSC; punts positius: 68 %
 • Mataró (Maresme): 123.868 h. Alcalde: Joan Mora – CiU; punts positius: 68 %
 • Santa Coloma de Gramenet (Maresme): 120.824 h.; Alcaldessa: Núria Parlon – PSC; punts positius: 68 %
 • Terrassa (Vallès Occidental): 213.697 h.; Alcalde: Pere Navarro – PSC; punts positius: 68 %
 • Reus (Baix Camp): 106.709 h. Alcalde: Carles Pellicer – CiU; punts positius: 66 %
 • Tarragona (Tarragonès): 134.085 h. Alcalde: Josep Felix Ballesteros – PSC; punts positius: 61 %
 • l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès): 256.065 h. Alcaldessa: Núria Marín; punts positius: 56 %

3.2. Puntuacions del diferents indicadors al conjunt dels webs corporatius dels municipis amb més de 100.000 habitants:

Si anem a la pestanya Estadístiques, veurem els resultats d’aquest grup d’ajuntaments dels 9 municipis amb més de 100.000 habitants.

Les estadístiques posen de manifest que el 100 % dels webs donen informació sobre els següents 8 indicadors:

 • Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?: 100%
 • Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern?: 100%
 • Es publiquen les actes del Ple Municipal?: 100%
 • Es publiquen les Ordenances municipals?: 100%
 • Es publica el Pressupost de l’Ajuntament?: 100%
 • S’informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars?: 100%
 • Es publiquen notícies al web?: 100%
 • Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…?: 100%
 • Es dóna informació històrica sobre el municipi?: 100%
 • S’ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació?: 100%
 • Es dóna informació al web sobre mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?: 100%
 • S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?: 100%

El 89 % dels webs donen informació sobre els següents indicadors:

 • Es dóna informació complementària sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?: 89%
 • Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?: 89%
 • Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?: 89%
 • Es dóna informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística?: 89%
 • Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.?: 89%
 • S’ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres del govern?: 89%
 • Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana?: 89%
 • S’ofereix al web el directori d’entitats del municipi?: 89%
 • S’ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments?: 89%

El 78 % donen informació sobre:

 • Es dóna informació complementària sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?78%
 • Es dóna informació complementària sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?78%
 • Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives?78%
 • S’ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres de l’oposició?78%

El 67 % donen informació sobre:

 • Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals?67%
 • Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local?67%

Només el 56 % dóna informació sobre:

 • Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?: 56%, el que en porta a fer la pregunta de si la resta del 44 % que no ho fa es perquè no l’ha elaborat.
 • Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau?: 56%, o sigui, que el 44 % no contrasta les notícies.

I per sota del 50 % dels webs trobem les que dóna informació sobre:

 • Es dóna informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?: 44%
 • Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories?: 44%
 • Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?: només en el 44%
 • Es publica informació sobre l’execució del Pressupost?: només en el 22%
 • S’ofereixen al web eines de participació per fer seguiment d’altres plans municipals?: només en el 22%
 • Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?: només en el 22%
 • S’ofereixen al web eines de participació per fer seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic?: només en el 11%

Finalment, hem de dir que no hem trobat informació en cap web sobre els següents indicadors:

 • Es publiquen els informes anuals de la Comissió Especial de Comptes?
 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes?
 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?

I tampoc sobre:

 • S’informa sobre l’acord del Ple Municipal de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
 • Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?

3.3. Avaluació de les diferents informacions que s’ofereixen als webs corporatius.

En relació amb les preguntes sobre la informació que es dóna sobre els representants polítics, el 100% donen una informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític; però no totes, sinó el 89%, dóna informació complementària sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum. El mateix percentatge de webs dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern, i sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític: el 89%. I aquesta xifra es redueix al 78 %, en relació amb la informació complementària sobre els representants que formen part del govern, o que no formen part del govern: biografia i/o currículum.

En quant a les preguntes sobre la informació es dóna sobre com treballen els representants polítics, el compliment dels programes electorals i els recursos i les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana, el 100 % dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern, però només el 78 % dóna informació sobre les competències d’aquests òrgans (ple, junta de govern, comissions informatives. I en menys de la mitat dels casos, el 44 %, no es dóna informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern.

Específicament, sobre el ple municipal, el 100% publiquen les actes del Ple Municipal. Però només el 67% publica les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals. De la mateixa manera, només el 67 % publica els acords del govern o de la Junta de Govern Local.

En relació amb la planificació de l’acció de govern, considerem molt preocupant el nombre molt baix de webs que dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic, si tenim en compte que tots aquests municipis tenen més de 100.000 habitants. Només el 56% dóna aquesta informació, el que fa pensar que no preparen aquestes eines de planificació. Encara més baix, però, és el nombre de webs en els quals s’ofereixen eines de participació per fer seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic: un 11%.

Ara bé, sí es dóna més informació en relació amb altres eines de planificació. Sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística, donen informació el 89% dels webs, la mateixa xifra que ofereix informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc. Ara bé, només al 22% dels webs s’ofereixen eines de participació per fer seguiment d’aquests altres plans municipals.

La major part també ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments: aquesta és una molt bona pràctica que se dóna en el 89% dels casos.

Les puntuacions baixen molt davant la pregunta sobre si es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories, només ho fa el 44% dels casos; i si es publiquen les retribucions dels càrrecs electes: només es fa al 44% dels webs.

Tots els webs, però, publiquen les Ordenances municipals. I també tots publiquen el Pressupost de l’Ajuntament. Però molt pocs, un 22%, publiquen informació sobre l’execució del Pressupost. I cap publica els informes que ha d’emetre cada any la Comissió Especial de Comptes.

Ara bé, tots informen sobre el perfil del contractant, i les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars, punt que hem de considerar una molt bona pràctica.

Aquesta desigual informació i oferta d’eines per fer seguiment de l’activitat dels governs sembla compensar-se incorporant als webs la possibilitat d’accedir a les xarxes socials que les Corporacions han generat a Internet: el 100% ho fa. A més, la majoria, el 89%, ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres del govern; però aquesta xifra es redueix al 78% si preguntem per la mateixa eina en relació amb els membres de l’oposició.

En quant als recursos que s’ofereixen per a la participació ciutadana, en tots els casos es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals… I també es dóna informació històrica sobre el municipi.

També en tots els casos es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc. Però la xifra es redueix al 89% dels webs en els quals es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana.

El 100% dels webs ofereixen una agenda d’activitats municipals i ciutadanes. Però no totes, sinó el 89% ofereix al web el directori de les entitats del municipi.

Atenció especial mereixen les notícies. Es publiquen notícies en el 100 % dels webs. Però si analitzem el seu contingut, no s’hi troba cap notícia sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes; ni sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern. Y en el 56% del casos hem trobat notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

Només en el 22% dels casos es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació.

En cap dels webs d’aquests municipis amb més de 100.000 habitants s’informa sobre l’acord del Ple Municipal de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública ni se publica aquest document al web, sens dubte perquè no s’ha produït cap acord en aquest sentit que pot obligar a incorporar millores a les pràctiques d’informació i de comunicació.

Cerdanyola del Vallès, Campus de Bellaterra, 15 de maig de 2012