Presentació

Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) és un grup d’investigació reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona al febrer de 2012. La seva creació és el resultat de la fusió de dos equips de llarga trajectòria especialitzats en dues línies convergents. El Feminari Dones i Cultura de Masses, que es va constituir als anys vuitanta, pioner en la crítica a l’enfocament androcèntric del pensament acadèmic i dels mitjans de comunicació de masses, i en el desenvolupament de propostes docents alternatives que a la fi del segle XX es van concretar en el web Passeig per les xarxes de comunicació des de…. I el Laboratori de Comunicació Pública, creat a partir de l’any 2.000 per centrar l’atenció en la comunicació pública local com a punt de partida per comprendre la societat global des de la proximitat.

Les persones integrants de tots dos equips van desenvolupar investigacions sobre la representació de dones i homes en els mitjans de comunicació. Van arribar a la conclusió que el periodisme d’informació general, des de la transició, en lloc de fer visibles a dones i homes com a subjectes actius d’una societat democràtica i cada vegada més plural, s’ha anquilosat en un enfocament més i més restringit centrat en les institucions, les entitats i les dades abstractes, i s’ha deshumanitzat.

Aquestes conclusions els van conduir a decidir passar de les investigacions orientades al diagnòstic de problemes, a desenvolupar metodologies i eines per innovar el periodisme i construir informacions que facilitin que la ciutadania plural – dones i homes de qualsevol edat, condició, procedència, capacitat, necessitat… – pugui exercir els seus drets en una societat plenament democràtica. A aquests plantejaments respon el projecte infoparticip@.

Les propostes es basen en la utilització d’internet com a metàfora de l’imprescindible canvi que s’ha de produir per passar del paradigma androcèntric i vertical, vigent encara que ja obsolet, a un paradigma plural i horitzontal; i també, com a instrument per construir aquest nou coneixement des de les diverses posicions socials que s’articulen en la societat xarxa, distribuït territorialment i de forma cooperativa; especialment, en la cartografia com un recurs que facilita assumir els diferents punts de vista que pot adoptar cada persona tant per fer enfocaments propers com més amplis.

En aquesta línia, en 2007 van desenvolupar el Mapa interactiu dels Mitjans de comunicació a Catalunya, en 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local i en 2013 el Mapa Infoparticipa.

Actualitzat, desembre de 2014