Recerca

Visibilitat de la participació de les dones en els projectes de millora de barris (2010-2011)

La coneguda com Llei de Barris va establir que els projectes de millora de barris han de preveure intervencions que tinguin en compte la equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. La Llei posava així de manifest els principis del V Pla d’Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones (2005-2007)6, elaborat per l’Institut Català de les Dones, que defineix, com a primer objectiu, establir les polítiques de dones com un eix transversal en el disseny i desenvolupament de les polítiques del Govern. Aquest criteri de transversalitat va implicar incorporar les aportacions de les dones als diferents àmbits d’actuació i a totes les polítiques del Govern de la Generalitat, i promoure mesures específiques adreçades a les dones des de totes les àrees de la Generalitat. Aquesta línia política va tenir continuïtat al Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat de Catalunya (2008-2011)7.

Amb els temps, doncs, les formulacions polítiques que han incorporat les dones com a protagonistes de les intervencions socials han generat unes propostes legals, uns recursos econòmics per desenvolupar-les, i unes eines per aplicar-les. Aquesta política, per ser completa i eficaç, requereix que els mitjans de comunicació, per la seva banda, donen a conèixer el seu desenvolupament facilitant, així, la participació de les dones i els homes en el seguiment i l’avaluació d’aquestes actuacions i polítiques públiques.

Amb la segona fase d’aquest projecte, que presentem ara, hem completat tant el diagnòstic de les deficiències de la informació pública municipal i hem elaborat un Manual per a la construcció d’informació pública per a la participació de la ciutadania plural en el control democràtic. Volem col·laborar així a fomentar la participació efectiva de dones i homes de diferents edats, procedències i condicions socials en el control de les actuacions dels i de les representants polítics que en són responsables i de les polítiques públiques.