Recerca

Visibilitat de la participació de les dones en els projectes de millora de barris (2003-2007)

Periodisme per fer visible la participació de les dones en els projectes de millora de barris subvencionats per la Generalitat de Catalunya

A Catalunya, el Pla d’Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones (2003-2007), elaborat per l’Institut Català de les Dones, va definir, com a primer objectiu, establir les polítiques de dones com un eix transversal en el disseny i desenvolupament de les polítiques del Govern, fent així de la Generalitat de Catalunya una institució exemplificadora.

Aquest criteri de transversalitat ha portat a incorporar la equitat entre dones i homes (equitat de gènere) als diferents àmbits d’actuació i a totes les polítiques del Govern de la Generalitat, i promoure mesures específiques adreçades a les dones des de totes les àrees de la Generalitat.

Aquesta investigació s’ha centrat en la Llei de Barris (2004), i pretén diversos objectius:

  • Identificar, en el conjunt dels projectes que han rebut subvenció del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, les propostes d’intervenció que s’han realitzat per a promoure la equitat entre dones i homes en l’ús de l’espai i els equipaments, i comparar el pressupost de cada projecte amb el pressupost atribuït a les accions específiques per a equitat de gènere.
  • Avaluar si els mitjans de comunicació municipals escrits i audiovisuals, han fet visibles aquestes actuacions o bé les han silenciat.
  • Identificar les actuacions que es puguin considerar com a bones pràctiques socials, i contrastar-les amb el tractament que han rebut als mitjans de comunicació municipals, per avaluar si aquests hi han col·laborat, o bé, si han influït altres circumstàncies (per exemple, existència d’entitats de dones…)
  • Fer visibles d’aquesta manera les aportacions que han fet les dones a la millora dels barris que han rebut els ajuts de la Generalitat de Catalunya des de 2004, utilitzant els nous criteris, metodologies i eines periodístiques digitals que proposem a Infoparticip@, per generar informació què doni a conèixer de forma clara els objectius establerts als projectes i actuacions que han desenvolupat els ajuntaments.