TransparEnt

Manual i guia d’autoavaluació

Les entitats sense ànim de lucre han d’oferir informació completa i comprensible per a facilitar la participació i fer possible el rendiment de comptes, especialment pel que fa a la utilització dels diners públics que puguin rebre. Fer una comunicació transparent també millora la gestió, genera confiança i aporta noves oportunitats.

Per aquests motius les entitats han d’incorporar el valor de la transparència i també perquè l’aprovació d’una Llei de Transparència d’àmbit estatal i altra a Catalunya comporta obligacions per les organitzacions afectades.

Malgrat això, tant les organitzacions obligades per les lleis com les que no ho estan han d’aplicar criteris de transparència per coherència amb els seus valors. Per a fer-ho adequadament, calen criteris i models de bones pràctiques.

El Manual i Guia d’Autoavaluació que presentem dóna pautes i criteris per a facilitar aquesta feina. S’han estructurat en diferents esglaons de dificultat perquè siguin d’utilitat a tota mena d’entitats, des de les que compten amb menys recursos fins a les que tenen personal especialitzat en comunicació.

És una publicació gratuïta

Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació